ค้นหาจาก
    แคชเชียร
    เสริฟ
  ประสบการณ์8 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ25 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา - บ้านบวกเปา
  ปวช./มัธยมศึกษา - บ้านบวกเปา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 24 พ.ค. 62
    ครูปฐมวัย
    งานเอกสาร
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดระยอง
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนธารทองพิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 24 พ.ค. 62
    พนักงานบัญชี พนักงานกานเงิน
    พนักงานบัญชี /กานเงิน
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ22 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
  ปวส. การบัญชี วิทายาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 24 พ.ค. 62
    วิศวกรโยธา
  ประสบการณ์11 ปี
  เงินเดือน20,001 - 30,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ42 ปี
  จังหวัดชัยภูมิ
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
  ปวส. ช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 24 พ.ค. 62
    Network Engineer
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ22 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 23 พ.ค. 62
    การขาย
    ผู้ช่วยมัคคุเทศน์
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ22 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การจัดการ-ทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร
  ปวช./มัธยมศึกษา ทั่วไป โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 23 พ.ค. 62
    การ์ด
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ24 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี เทคนิคก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 22 พ.ค. 62
    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
  ประสบการณ์1 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ23 ปี
  จังหวัดพัทลุง
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิศวกรรรมสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
  ปวช./มัธยมศึกษา เทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 22 พ.ค. 62
    พนักงาน
    พนักงาน
  ประสบการณ์20 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ34 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยชุมชนตาก
  ปวช./มัธยมศึกษา ทั่วไป กศน
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 21 พ.ค. 62
    นักวิจัย
    นักวิชาการ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ21 ปี
  จังหวัดนครศรีธรรมราช
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี จุลยีววิทยา มหาวิทยาลัยทักษิณ
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 21 พ.ค. 62
    เลขานุการ
    ประชาสัมพันธ์
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ22 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ้บ้านและชุมชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 20 พ.ค. 62
    คีย์ข้อมูล
    พนักงานบัญชี
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ23 ปี
  จังหวัดสงขลา
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี บัญชี ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต รร.เมืองสุราษฎร์ธานี
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 20 พ.ค. 62
    admin
    ธุรการ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ24 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 20 พ.ค. 62
    ผลิต
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ19 ปี
  จังหวัดสมุทรปราการ
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-คำนวณ รร.กันทรารมณ์
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 20 พ.ค. 62
    กราฟิกดีไซน์, สื่อสิ่งพิมพ์
    สื่อการตลาด
  ประสบการณ์26 ปี
  เงินเดือนมากกว่า 30,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ47 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ สถาบันราชภัฏธนบุรี
  ปวส. ศิลปประยุกต์ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 19 พ.ค. 62
    พนักงาน
    พนักงาน
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ22 ปี
  จังหวัดตรัง
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การพัฒนาชุมชน ม.ราชภัฎภูเก็ต
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์คำนวณ โรงเรียนห้วยยอด
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 19 พ.ค. 62
    ผู้ช่วยนักวิจัย
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาโท
  เพศชาย
  อายุ25 ปี
  จังหวัดชุมพร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาโท วัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  ปริญญาตรี เคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 19 พ.ค. 62
    นักกายภาพบำบัด
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ23 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยพะเยา
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 19 พ.ค. 62
    พนักงานเคาเตอร์
    เด็กเสิร์ฟ
  ประสบการณ์1 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ18 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-ภาษาจีน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา ศิลป์-ทั่วไป โรงบ้านแม่จัน
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 18 พ.ค. 62
    -
    ออกแบบกราฟิค
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ22 ปี
  จังหวัดสงขลา
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 18 พ.ค. 62
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม
สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์