ค้นหาจาก
    มัคคุเทศก์
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ24 ปี
  จังหวัดสมุทรปราการ
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การท่องเที่ยว มหาลัยสวนดุสิต
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 19 ก.พ. 62
    ธุรการการเงิน
    เจ้าหน้าที่แคชเชียร์
  ประสบการณ์1 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ23 ปี
  จังหวัดนครศรีธรรมราช
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 19 ก.พ. 62
    หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน20,001 - 30,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ44 ปี
  จังหวัดปทุมธานี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย นเรศวร
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทยาศาสตร์-เกษตร มัธยมศึกษา6
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 18 ก.พ. 62
    ธุรการ
  ประสบการณ์7 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ27 ปี
  จังหวัดสมุทรปราการ
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การบัญชี มอเอเชียอาคเนย์
  ปวส. การบัญชี วิทเทคโนโลยีพณิชยการสยามฯ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 18 ก.พ. 62
    เจ้าหน้าที่การตลาด
    ดูแลลูกค้า
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ23 ปี
  จังหวัดจันทบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลปคำนวณ โรงเรียนสตรีประเสริฐ์ศิลป์
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 17 ก.พ. 62
    ประจำ
    โรงงาน
  ประสบการณ์8 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ31 ปี
  จังหวัดฉะเชิงเทรา
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา อังกฤษ กศน.อ.สนามชัยเขต
  ปวช./มัธยมศึกษา รร.บ้านหนองยาง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 17 ก.พ. 62
    เจ้าหน้าที่การเงิน/บัญชี
    การจัดทำเงินเดือน
  ประสบการณ์1 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ23 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  ปวช./มัธยมศึกษา คิลป์-คอม โรงเรียนบางมดวิทยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 17 ก.พ. 62
    ธุรการ
  ประสบการณ์2 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ22 ปี
  จังหวัดระยอง
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. การบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ
  ปวช./มัธยมศึกษา การบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 16 ก.พ. 62
    พนักงานขับรถ
  ประสบการณ์4 ปี
  เงินเดือน8,001 - 9,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ37 ปี
  จังหวัดภูเก็ต
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา ทั่วไป การศึกษานอกโรงเรียนภูเก็ต
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 15 ก.พ. 62
    ธุรการ
  ประสบการณ์6 ปี
  เงินเดือน20,001 - 30,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ32 ปี
  จังหวัดชลบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-คำนวณ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 15 ก.พ. 62
    _
    _
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ23 ปี
  จังหวัดกาฬสินธุ์
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี สาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต กมลาไสย
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 14 ก.พ. 62
    ประสานงานด้านเอกสารระหว่างประเทศ การค้าระหว่างประเทศ ฯลฯ
    ให้คำแนะนำและประสานงานระหว่างลูกค้า และ บริษั่ท
  ประสบการณ์5 ปี
  เงินเดือน20,001 - 30,000
  วุติการศึกษาปริญญาโท
  เพศชาย
  อายุ28 ปี
  จังหวัดเชียงราย
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาโท ปรัชญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ปริญญาตรี ภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 13 ก.พ. 62
    สอนพิเศษ
    ไกด์ mc พอธีกร
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ25 ปี
  จังหวัดนนทบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ภาษาไทย มรภ.หมู่บ้านจอมบึง
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 13 ก.พ. 62
    หัวหน้าทัวร์
    branding
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ28 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์การสื่อสารตรา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  ปวช./มัธยมศึกษา ศินย์คำนวน โรงเรียนอัสสัมชัญ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 12 ก.พ. 62
    ฝ่ายบุคคล
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ22 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การบริหารท้องถิ่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 11 ก.พ. 62
    เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  ประสบการณ์2 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ24 ปี
  จังหวัดพิษณุโลก
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี อุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนนาบัววิทยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 9 ก.พ. 62
    นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
    นักวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
  ประสบการณ์1 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ22 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 8 ก.พ. 62
    tour co
    งานขาย
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน20,001 - 30,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ49 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา Accounting Chaopraya Commercial College
  ปวช./มัธยมศึกษา Art and language Prachantarat Bamroong School
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 8 ก.พ. 62
    ผู้ช่วยแพทย์
    ผู้ช่วยแพทย์
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ24 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี สาธารณสุข(ชุมชน) มหาวิทยาลัยพะเยา
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์ รร.วังข่อยพิทยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 7 ก.พ. 62
    -
    -
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ24 ปี
  จังหวัดปทุมธานี
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี Hotel and Tourism Management มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 7 ก.พ. 62
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม
สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์