งาน หางาน สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน
        สมัครสมาชิก ประกาศงาน ฟรี
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน ประกาศงานว่าง ฟรี ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย?  
 
 

   

ผู้นำของเข้าหรือส่งออก
  กลุ่มที่ 6 บุคลิกภาพที่ทำตามระเบียบแบบแผน (Conventional)
ชื่ออาชีพ
  ผู้นำของเข้าหรือส่งออก ตัวแทนออกของ ชิปปิ้ง Clerk (Dispatching and receiving); Shipping Officer
รหัสอาชีพ
  3-91.20 (TSCO) 4131 (ISCO)
นิยามอาชีพ
  ผู้ควบคุม หรือทำงาน หรือร่วมทำงานนำเข้าและส่งออกสินค้า และบันทึกรายการนำเข้า หรือส่งออกสินค้า
ลักษณะของงานที่ทำ
  ตรวจดูรายการสินค้าที่จะนำเข้าหรือส่งออกต่างประเทศ ศึกษาวิธีการขนส่ง ค่าส่ง และตัดสินใจใช้วิธีการที่ดีที่สุดในการขนส่ง จัดเตรียมสินค้าที่จะส่งออกเป็นพวกๆ และตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ จ่าหน้านามผู้รับ และที่อยู่ไว้ถูกต้อง และพร้อมที่จะส่งแล้วบันทึกการส่ง และดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง ความปลอดภัยของสินค้า หรือวัตถุดิบที่นำออกมา การประกันภัย การควบคุมเงินตราต่างประเทศ ดำเนินการออกของซึ่งนำเข้าที่กรมศุลกากรพิกัดอัตราภาษีศุลกากร การคำนวณภาษีขาเข้า การเก็บภาษี การคืนเงินภาษีอากร การเลือกเส้นทางขนส่ง และการส่งมอบสินค้าให้ผู้รับ ตรวจสินค้าที่ได้รับไว้กับใบสำคัญแสดงหลักฐานการจ่ายสินค้า และเอกสารอื่น ๆ บันทึกสินค้าชำรุดหรือการขาดจำนวนของสินค้า ทำการมอบสินค้าให้แก่ผู้รับมอบ อาจห่อสินค้าเพื่อเตรียมส่ง อาจควบคุมการทำงานของ ผู้ช่วยผู้ปฏิบัติงานนี้ อาจปฏิบัติงานเป็นกิจการส่วนตัว หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของสถานประกอบกิจการ
สภาพการจ้างงาน
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ได้รับค่าตอบแทนการทำงานทั้งที่เป็นเงินเดือนประจำ ค่าล่วงเวลา โบนัส สวัสดิการ และค่าตอบแทนการทำงานตามที่กำหนดเป็นเงื่อนไขการจ้างไว้ หรืออาจได้รับค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะราย หรือเฉพาะงานตามแต่จะตกลงกัน ผู้ปฏิบัติงานนี้จึงได้รับค่าตอบแทนไม่แน่นอน โดยมีรายได้เป็นเงินเดือนขั้นต่ำประมาณ 6,500 บาทต่อเดือน และรายได้พิเศษจากการออกของวันละประมาณ 100 บาท
กำหนดเวลาทำงานและชั่วโมงทำงานไม่แน่นอน เพราะเป็นการปฏิบัติงานให้สำเร็จเป็นเฉพาะราย หรือเฉพาะงาน แต่จะต้องทำงานด้วยความรวดเร็ว เพราะมีเงื่อนไขเวลาในการออกของหรือส่งออก
สภาพการทำงาน
  เนื่องจากระบบการทำงานนำเข้าหรือส่งออก หรือตัวแทนออกของ หรือ ชิปปิ้งเป็นส่วนหนึ่งของระบบงานที่เกี่ยวกับการขนส่ง (Logistics) และฝ่ายจัดหาและซื้อสินค้าจากต่างประเทศ (Foreign Procurement and Overseas Purchasing) การทำงานหน้าที่นี้จึงต้องติดต่อประสานงานทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ ซึ่งประกอบด้วยหลายฝ่าย คือหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร ธนาคาร หน่วยงานของรัฐบาลคือ กรมศุลกากร (Royal Custom Department) และองค์กรต่างประเทศ ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ที่จัดส่งหรือนำเข้าสินค้า ณ. บริเวณท่าอากาศยาน ท่าเรือ หรือที่ทำการไปรษณีย์แล้วนำไปส่งยังคลังสินค้าในกรณีที่มีการออกสินค้าที่นำเข้า
คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
  1. ผู้ปฏิบัติงานทางด้านนี้ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ถึงปริญญาตรีและจะต้องมีประกาศนียบัตรแสดงการอบรมหลักสูตร"ตัวแทนออกของ" จากสำนักฝึกอบรมการนำเข้าส่งออกของสถาบันที่ได้รับการรับรองโดยกรมศุลกากร
2. มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เนื่องจากเอกสารหลักฐานส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ และต้องมีความรู้ด้านการนำเข้าและส่งออก
3. มีบัตรผ่านพิธีการศุลกากร หรือบัตรตัวแทนออกของจากกรมศุลกากร
4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์มีไหวพริบ และปฏิภาณดีในการแก้ไขปัญหา
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความรับผิดชอบทั้งต่อองค์กร และลูกค้า มีคุณลักษณะในการทำงานเป็นทีมสูง
6. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบข้อบังคับทางศุลกากร วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารการค้าธุรกิจระหว่างประเทศ
7. มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์พอที่จะใช้ในการปฏิบัติงานได้

ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้ :
ต้องเข้ารับการอบรมกับสถาบันหรือองค์กรที่ทางกรมศุลกากร ยอมรับในการอบรมวิชาชีพชิปปิ้ง และจะต้องขอมีบัตรผ่านพิธีศุลกากรซึ่งดำเนินการได้โดยการนำบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ทะเบียนบ้าน ทะเบียนการค้า (ถ้ามี) ปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตร "ตัวแทนออกของ" หนังสือรับรองให้เป็น ผู้ถือบัตรผ่านพิธีการศุลกากรของบริษัท ห้างร้าน รูปถ่ายหน้าตรง1นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน โดยถ่ายสำเนาเอกสารทั้งหมดอย่างละ 1 ชุด ขอออกบัตรได้ที่กรมศุลกากร
โอกาสในการมีงานทำ
  แนวโน้มของอาชีพนี้จะเป็นที่ต้องการมากขึ้น เนื่องจากนโยบายการเปิดการค้าเสรีระดับโลกของประเทศไทยในปี 2542 ตลอดจนนโยบายสนับสนุนการส่งสินค้าออกไปตลาดใหม่ อันเป็นนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ และธนาคารเพื่อการส่งออก และนำเข้าแห่งประเทศไทย ผ่อนปรนเงื่อนไขบริการ ด้านสินเชื่อ และชดเชยภาระดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ผู้ส่งออก ตลอดจนการลดหย่อนด้านภาษี จึงทำให้บริษัททำธุรกิจขยายธุรกิจเพื่อการส่งออก บุคลากรด้านตัวแทนออกของหรือ ชิปปิ้งจึงเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นของบริษัทระดับประเทศ และระดับนานาชาติอาชีพนี้อาจมีชื่อตำแหน่งเรียกแตกต่างกันไป เช่น เจ้าหน้าที่ เอ็กซปอร์ต - อิมปอร์ต เป็นต้น
อย่างไรก็ดีนอกจากบริษัทที่นำสินค้าเข้า และส่งสินค้าออกของประเทศไทยแล้ว ยังมีบริษัทในระดับนานาชาติที่รับบริการนำของเข้า และส่งออกโดยเฉพาะ ซึ่งต้องการพนักงานทำหน้าที่นี้เช่นกัน
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ มีโอกาสก้าวหน้าเป็นหัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย ผู้จัดการ หรือจัดตั้งสถานประกอบกิจการของตนเอง เมื่อมีความชำนาญงาน หรือพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความสามารถในงานนี้
เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพ และศักยภาพการทำงานในปัจจุบัน องค์กรเอกชน บริษัท และกรมศุลกากรได้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพิธีศุลกากรในการจัดเก็บภาษีศุลกากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำงานในระดับนานาชาติในส่วนของการปฏิบัติงานหน้าที่ในองค์กร บุคลากรที่มีความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษอย่างดีจะมีโอกาสความก้าวหน้าในการทำงานมากกว่าผู้ไม่มีความสามารถในเรื่องดังกล่าวและสามารถพัฒนาตนเองขึ้นไปสู่ลำดับขั้นความรับผิดชอบระดับบริหารในบริษัท หรือทำงานในองค์กรระดับนานาชาติที่มีเจ้าหน้าที่อยู่ทั่วทุกมุมโลก อันเป็นโอกาสอันดีของผู้ที่ทำงานนี้และต้องการทำงานในต่างประเทศ
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้อาจเปลี่ยนไปประกอบอาชีพเป็นผู้จัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศหรือจัดส่ง สินค้าออกไปต่างประเทศ พนักงานคลังสินค้า พนักงานประเมินราคา ตัวแทนการนำเข้าและ ส่งออกสินค้า
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
  บริษัทที่นำเข้าหรือส่งออกสินค้าที่ได้รับการรับรองจากกรมศุลกากร ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตของกรมศุลกากร โทรสาร/โทรศัพท์อัตโนมัติ หรือ www.customer.go.th สถาบันภาษาและธุรกิจการบิน(NICS) โทร. 255 3323 -4 252 5733 Maersk International Shipping Education : www.MISE.EDU การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)

   

กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Realistic) อาทิเช่น ช่างฟิต วิศวกรโยธา ฯลฯ
กลุ่มที่ 2 บุคลิกภาพแบบที่ต้องการใช้เชาว์ปัญญา (Investigative) อาทิเช่น เภสัชกร นักวิเคราะห์การตลาด ฯลฯ
กลุ่มที่ 3 บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ (Artistic) อาทิเช่น ผู้สื่อข่าว ภูมิสถาปนิก ฯลฯ
กลุ่มที่ 4 บุคลิกภาพแบบที่ชอบสมาคมสังคมกับบุคคลอื่น (Social) อาทิเช่น ครู อาจารย์ ช่างเสริมสวย ฯลฯ
กลุ่มที่ 5 บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทำ (Enterprising) อาทิเช่น ทนายความ พนักงานขาย ฯลฯ
กลุ่มที่ 6 บุคลิกภาพที่ทำตามระเบียบแบบแผน (Conventional) อาทิเช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เลขานุการ ฯลฯ

ข้อมูลจาก กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com