งาน หางาน สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน
        สมัครสมาชิก ประกาศงาน ฟรี
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน ประกาศงานว่าง ฟรี ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย?  
 
 

   

ภูมิสถาปนิก
  กลุ่มที่ 3 บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ (Artistic)
ชื่ออาชีพ
  ภูมิสถาปนิก Landscape Architect
รหัสอาชีพ
  0-21.40 (TSCO) 2141 (ISCO)
นิยามอาชีพ
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ทำหน้าที่ วางแผนงาน เตรียมการเขียนแบบ และควบคุมการตกแต่งพื้นที่ และวางแปลนจัดสถานที่ต่างๆ เช่น พื้นที่สีเขียว (Green Area) ทั้งใน และนอกอาคารใน สถานประกอบกิจการ สนามกอล์ฟ และสวนสาธารณะ ศึกษาสภาพของสถานที่ โดยคำนึงถึงการระบายน้ำ ลักษณะของผิวดิน ต้นไม้ หิน และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่มีอยู่ในบริเวณพื้นที่
ลักษณะของงานที่ทำ
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้จะต้องทำงานหลัก ดังนี้
1. เขียนแบบร่างแสดงภาพแผนผัง (Perspective) โดยใช้มาตราส่วนที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้น แสดงให้เห็น ถนน ทางเท้า ตึกรามบ้านช่อง สะพาน รั้ว ท่อระบายน้ำโสโครก แนะนำชนิดของต้นไม้ ไม้พุ่ม และไม้ดอกให้ปลูกตามที่ต่างๆ ให้เหมาะสมกับลักษณะที่ดินและกลมกลืนกับสถาปัตยกรรมที่มีอยู่แล้ว ร่วมกับสถาปนิก มัฑณากร นำเสนอให้ลูกค้าพิจารณา
2. เตรียมรายละเอียดและประมาณการราคา ควบคุมรายละเอียดของแบบแปลน
3. ควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด และต้องออกภาคสนามเพื่อตรวจดูงาน และแก้ไข ให้เป็นไปตามข้อตกลง
สภาพการจ้างงาน
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพภูมิสถาปนิกที่รับราชการจะได้รับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา สถาปนิกที่ทำงานกับภาคเอกชนจะได้รับเงินเดือน ขั้นต้นอยู่ระหว่าง 7,000 -8,000 บาท ขึ้นอยู่กับฝีมือ และประสบการณ์ในการฝึกงานขณะที่กำลังศึกษาอยู่ โดยเฉพาะผู้ที่มีความสามารถวาดภาพแสดงแผนผัง (Perspective) ได้ดี อาจจะได้ค่าตอบแทนการทำงานเป็นเงินเดือนขั้นต้นประมาณ 10,000 บาท และมีสวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน และผลประโยชน์อย่างอื่น เช่น โบนัสขึ้นอยู่กับ โครงการงานแต่ละโครงการเมื่อโครงการเสร็จสิ้นลง ผู้ประกอบอาชีพนี้จะได้รับโบนัส เป็น 2-3 เท่าของเงินเดือนและมีโบนัสสิ้นปีอีกต่างหากการ ขึ้นเงินเดือนประจำปี จะประเมินการขึ้นอยู่ในระดับ 10% ของเงินเดือนที่ได้ในปัจจุบัน
ถ้าผู้สนใจประกอบอาชีพนี้ประกอบธุรกิจส่วนตัวเอง ก็จะต้องออกแบบนำเสนอลูกค้าพร้อมจัดหาวัสดุให้ครบ ส่วนมากรายได้ของผู้ประกอบอาชีพของตนเองจะได้จากการรับเหมาทั้งออกแบบและจัดตกแต่งให้อีกเป็นเงินประมาณ 10 % ของราคาค่าก่อสร้างบ้าน หรืออาคารทั้งหมด เช่น ถ้าสถาปนิกออกแบบ และสร้างบ้านราคาประมาณ 5 ล้านบาท จะเป็นค่าออกแบบและตกแต่งสวนประมาณ 5 แสนบาท
กำหนดเวลาการทำงานของผู้ประกอบอาชีพนี้ไม่แน่นอน เพราะงานที่ทำเป็นลักษณะงานโครงการจึงมุ่งผลสำเร็จของงานมากกว่าการทำงานที่ขึ้นอยู่กับชั่วโมงทำงาน
สภาพการทำงาน
  ปฏิบัติงานในสำนักงานของฝ่ายออกแบบสร้างสรรค์ ที่มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการออกแบบพร้อมและออกนอกพื้นที่ หรือออกภาคสนามเพื่อตรวจดูงานให้ตรงกับงานที่ออกแบบไว้
คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
  ผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพนี้ ควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภูมิสถาปัตย์
2. มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นคนมีความละเอียดรอบคอบ และถี่ถ้วน
3. ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถวาดภาพรวม (perspective) ในการนำเสนอได้ดี
4. เป็นผู้มีความสามารถในการคำนวณราคาประมาณการ และจัดทำ Bill Quantity ได้
5. อาจมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมในการช่วยออกแบบ
6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ให้ความร่วมมือกับทีมงานดี
7. เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ และปรับปรุงความรู้ความสามารถอยู่ตลอดเวลา
8. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดและต่างประเทศได้

ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้คือ:
ต้องเข้ารับการศึกษาสาขา ภูมิสถาปัตย์ ภาควิชาสถาปัตยกรรม ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเป็นสาขาที่เรียน เกี่ยวกับการออกแบบจัด ผังเมือง วางระบบการสร้างอาคารบ้านเรือนเน้นความสะอาดใช้กรรมวิธีทางภูมิสถาปัตย์ช่วยปกปิดพราง ทัศนียภาพที่ไม่สวยงามในที่สาธารณ เช่นห้องน้ำ ที่เก็บขยะ ถังขยะ เพื่อให้ ถูกสุขลักษณะ สะอาดสวยงามและการใช้ประโยชน์สูงสุด
โอกาสในการมีงานทำ
  ปัจจุบัน อาชีพภูมิสถาปนิกกลับดำเนินไปได้ดีในขณะที่สภาพเศรษฐกิจในวงการก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบมาก ดังนั้นเมื่อเจ้าของสถานประกอบกิจการไม่สามารถขยายการ ก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมได้ จึงหันมาให้ความสำคัญกับจัดการตกแต่งพื้นที่สีเขียวบริเวณสถานประกอบกิจการให้ดูสะอาด และช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถานประกอบกิจการมากขึ้น อีกทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวางผังเมือง ในประเทศไทยได้ให้ความสนใจเพิ่มและขยายพื้นที่สีเขียวเพื่อให้เป็นปอดของชาวเมืองทั่วทุกจังหวัดมากขึ้น โดยจัดให้มีการขยายสวนสาธารณะ สวนสุขภาพเพื่อให้ประชาชนได้มาใช้พักผ่อน และออกกำลังกาย
นักภูมิสถาปนิกที่ทำงานกับธุรกิจภาคเอกชน เมื่อทำงานไปได้สักระยะหนึ่ง จะออกมาประกอบกิจการ ของตนเอง โดยรับเหมาออกแบบ และบริการจัดหาวัสดุมาตกแต่งสวน หรือสถานที่อย่างครบวงจร เพราะมีรายได้ดี ดังนั้น ภูมิสถาปนิกยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานระดับปานกลางถึงมากในช่วงนี้
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ในภาครัฐจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งและขั้นตามความสามารถ สำหรับในภาคเอกชนการเปลี่ยนงานมีธุรกิจ รับจัดทำสวนของตนเองคือความก้าวหน้า ควรสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าในต่างประเทศ เพื่อขยายผลงานออกสู่ต่างประเทศ
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
  รับออกแบบจัดสวน และบริการจัดหาพรรณไม้ตามที่ลูกค้าต้องการ ทำการค้าขายอุปกรณ์ และวัสดุการจัดสวนรับออกแบบงานศิลปกรรมเพื่อใช้ในการตกแต่งอาคาร สถานที่ทำงาน และบ้านเรือน วิทยากรสอนการตกแต่งสวนหรือตกแต่งสวนเป็นงานอดิเรกหรือตกแต่งพรรณไม้สวนครัวหรือสวนสมุนไพร
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
  หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์บริการจัดหา ข้อมูลภูมิสถาปนิกในเว็บไซต์ การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)

   

กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Realistic) อาทิเช่น ช่างฟิต วิศวกรโยธา ฯลฯ
กลุ่มที่ 2 บุคลิกภาพแบบที่ต้องการใช้เชาว์ปัญญา (Investigative) อาทิเช่น เภสัชกร นักวิเคราะห์การตลาด ฯลฯ
กลุ่มที่ 3 บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ (Artistic) อาทิเช่น ผู้สื่อข่าว ภูมิสถาปนิก ฯลฯ
กลุ่มที่ 4 บุคลิกภาพแบบที่ชอบสมาคมสังคมกับบุคคลอื่น (Social) อาทิเช่น ครู อาจารย์ ช่างเสริมสวย ฯลฯ
กลุ่มที่ 5 บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทำ (Enterprising) อาทิเช่น ทนายความ พนักงานขาย ฯลฯ
กลุ่มที่ 6 บุคลิกภาพที่ทำตามระเบียบแบบแผน (Conventional) อาทิเช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เลขานุการ ฯลฯ

ข้อมูลจาก กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com