งาน หางาน สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน
        สมัครสมาชิก ประกาศงาน ฟรี
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน ประกาศงานว่าง ฟรี ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย?  
 
 

   

นักประชาสัมพันธ์
  กลุ่มที่ 3 บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ (Artistic)
ชื่ออาชีพ
  นักประชาสัมพันธ์ , เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ Public Relations Officer
รหัสอาชีพ
  1-99.40 ( TSCO ) 2419 (ISCO )
นิยามอาชีพ
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ทำหน้าที่เป็นผู้สร้างความนิยม ทัศนคติที่ดีและรักษาภาพพจน์ที่ดีขององค์กร รวมถึงงานบริการหรือสินค้าขององค์กรต่อสาธารณะชนหรือประชาชน ติดต่อประสานงานและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า พนักงานของบริษัท ผู้ขายหรือผู้จัดส่งสินค้าให้บริษัท ผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหน้าที่ของรัฐ สาธารณชนหรือชุมชนทั่วไป
ลักษณะของงานที่ทำ
  1. ศึกษางานหรือกิจกรรม หรือสินค้าขององค์กร นโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ต้องการ ทำการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลมาใช้ในการวางแผนและดำเนินงานประชาสัมพันธ์
2. วางแผนงาน โครงการ และการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรับรู้ หรือรู้เห็น สร้างความเชื่อถือ กระตุ้นพนักงานขายหรือบริการ หรือคนกลาง โดยการเสนอข่าว หรือบทความเกี่ยวกับงานหรือผลิตภัณฑ์ที่ออกจำหน่ายแล้ว หรือจะออกจำหน่ายใหม่
3. คัดเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับงานหรือผลิตภัณฑ์ที่จะประชาสัมพันธ์ เช่น สิ่งพิมพ์ การสร้าง กิจกรรมหรืออุปถัมภ์รายการ จัดทำข่าวสารเผยแพร่ การกล่าวสุนทรพจน์ หรือคำปราศรัย ในงานที่จัดขึ้นเพื่อการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการช่วยเหลือสาธารณชน เพื่อสร้างความนิยมให้แก่องค์กร
4. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเครื่องมือที่คัดเลือกแล้ว หรือผ่านสื่อมวลชนต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น
5. จัดหาข้อความที่เหมาะสมกับการประชาสัมพันธ์ โดยให้เกิดความรู้สึกเชื่อถือ สร้างความนิยมและดึงดูดใจ
6. จัดทำข่าวสาร หรือจัดเตรียมการแถลงข่าวของผู้บริหารขององค์กร และร่างสุนทรพจน์ หรือคำปราศรัยที่ต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังอย่างยิ่ง เพื่อเสริมสร้างภาพพจน์ขององค์กร และไม่เกิดผลกระทบต่อองค์กร
7. จัดทำสิ่งพิมพ์เพื่อสื่อสารสู่กลุ่มเป้าหมาย ตลาด สาธารณชนทั่วไป สิ่งพิมพ์อาจเป็นในรูปรายงาน ประจำปี จดหมายข่าว นิตยสาร บทความ ใบปลิว เป็นต้น
8. จัดเก็บข่าวขององค์กร ตรวจสอบ และพิจารณาว่ามีผลกระทบต่อองค์กร หรือผลิตภัณฑ์หรือ ไม่ชี้แจงแก้ข่าวที่มีผลกระทบต่อองค์กรหรือผลิตภัณฑ์
9. ประเมินผลการประชาสัมพันธ์ แก้ไขปรับปรุงการประชาสัมพันธ์เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบาย และเป้าหมาย และจัดทำรายงานผลการประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยข้อเสนอแนะ
นอกจากนี้ อาจทำหน้าที่ต้อนรับและตอบข้อซักถามผู้มาติดต่อ ลูกค้า หรือบุคคลสำคัญ โดยพยายามสร้างความพอใจและเป็นไปตามความต้องการผู้มาติดต่อ ลูกค้า และบุคคลสำคัญ
สภาพการจ้างงาน
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ถ้ารับราชการ จะได้รับการบรรจุลงในตำแหน่ง และอัตราขั้นเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา สำหรับองค์กรภาคเอกชนถ้าสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้รับเงินเดือน และค่ายานพาหนะรวมประมาณเดือนละ 9,000 บาท -15,000 บาท และมีงบประมาณในการจัดเลี้ยงลูกค้า เบี้ยเลี้ยง การเดินทางต่างจังหวัด ส่วนสวัสดิการ โบนัส และผลประโยชน์อย่างอื่น ที่ได้รับขึ้นอยู่กับ ผลประกอบการขององค์กร ช่วงเวลาทำงานมีทั้งเวลาทำงานปกติ และการทำงานล่วงเวลาเพื่อให้งานเสร็จ เพราะเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ มักจะต้องอยู่ต้อนรับแขกนักข่าว ตลอดจนลูกค้าจนกว่างานหรือการแถลงข่าวจะสิ้นสุดลง
สภาพการทำงาน
  ทำงานกันเป็นทีมในสภาพที่ทำงานขององค์กร พร้อมด้วยอุปกรณ์การทำงาน เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้ใน งานประชาสัมพันธ์ และออกทำงานในพื้นที่ นอกสำนักงานเพื่อติดตามงาน หรือกิจกรรมขององค์กร แถลงข่าว หรือการรณรงค์ออกจัดนิทรรศการแสดงสินค้าในงานส่งเสริมการขาย ซึ่งใช้เวลาทั้งกลางวันและกลางคืน จนกว่างานนั้นจะสำเร็จลุล่วงด้วยดี อาจมีการทำงานล่วงเวลา
สำหรับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงแรมจะทำงานเป็นกะ กะละประมาณ 8-9 ชั่วโมง เนื่องจากธุรกิจโรงแรมเปิดตลอด 24 ชั่วโมงและไม่หยุดในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ ดังนั้น การทำงานของเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์อาจทำให้มีเวลาอยู่กับครอบครัวน้อยลง
คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
  1. สำเร็จปริญญาตรีคณะวารสารศาสตร์ และสาขาสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์และสาขาที่ เกี่ยวข้อง บริหารธุรกิจสาขาการตลาด
2. มีความรู้ภาษาอังกฤษดีมากทั้งการ พูด อ่าน เขียน ใช้เครื่องมือการสื่อสารได้ทุกชนิด รวมทั้ง เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่สามารถผลิตสื่อโฆษณาได้ และการรู้จักการใช้อินเตอร์เน็ต
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ต่อบุคคลภายในบุคคล ภายนอก บรรณาธิการ หรือผู้สื่อข่าว
4. มีปฏิภาณไหวพริบดี สามารถแก้ไขสถานการณ์ ได้ทันที เมื่อเกิดการผิดพลาดในการสื่อสาร
5. ต้องรู้จักสร้างเครือข่ายกับผู้สื่อข่าว สื่อสารมวลชน หัวหน้าชุมชน องค์กรกลางต่างๆ เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานของรัฐฯ
6. มีความอดทน และพร้อมที่จะทำงานในเวลาใดก็ได้
7. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ ตามงานที่ได้รับมอบหมาย
8. ขวนขวายและแสวงหาความรู้ใหม่ๆ จากทุกวงการ เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพ

ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้ :
ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตาม หลักสูตรมัธยศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีความรู้ด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างดี รักการอ่าน การเขียน มีความรู้กว้างขวาง สนใจใฝ่หาความรู้ด้านต่างๆ อย่างจริงจัง มีความสามารถในการถ่ายทอด มีความสนใจทางด้านศิลปะการสื่อสารความหมายประเภทต่างๆ
โอกาสในการมีงานทำ
  ในยุคที่โลกไร้พรมแดน ประชากรทั่วโลกจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และเรื่องราวเดียวกันเกือบพร้อมกันทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อตนเอง คนใกล้ตัว หรือโลก ทำให้องค์กร และสถาบันทั้งภาครัฐ และเอกชน ในปัจจุบันได้ตระหนักถึงความสำคัญในการประชาสัมพันธ์ภาระหน้าที่ขององค์กรให้บุคลากรภายในและสาธารณชน ได้มีความรู้เกี่ยวกับองค์กรอย่างถูกต้อง ตลอดจนส่งเสริม ความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กรและชุมชน และการเข้ามีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรอันเป็นภาระ หน้าที่อีกประการหนึ่งที่ทุกองค์กรพึงปฏิบัติเนื่องจากเป็นวิธีการหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ และเป็นที่ตระหนักกันอย่างดีแล้วว่า ผลของการไม่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องอาจนำมาซึ่งความเสียหายขององค์กรและประเทศชาติดังนั้นองค์กรของรัฐและเอกชนจึงต้องการ นักประชาสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ แต่เมื่อต้องการทำการประชาสัมพันธ์ระดับประเทศ หรือนานาชาติมักจะจัดจ้างบริษัท ตัวแทนจัดการ การโฆษณาประชาสัมพันธ์มาทำหน้าที่แทน ซึ่งก็ต้องจ้างนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพมาทำงาน
ในองค์กรธุรกิจเอกชนรายใหญ่ส่วนมากมักจะมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ในฝ่ายสำนักงานบริหารทั่วไป แยกออกจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมกิจการขาย ของฝ่ายการตลาด ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายอาจจะมีทีมงานเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายละประมาณ 5 -10 คน ส่วนบริษัทห้างร้านขนาดย่อมจะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 - 2 คน เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน ส่งเสริมภาพพจน์ และสินค้าของบริษัท นอกเหนือจากการว่าจ้างบริษัททำประชาสัมพันธ์ และปัจจุบันองค์กรธุรกิจมักจะรับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ที่มีความรู้ตรงกับธุรกิจที่ ดำเนินการอยู่ ดังนั้น โอกาสการมีงานทำจึงเปิดกว้าง สำหรับ ผู้สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขา
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
  ผู้ปฏิบัติงานในอาชีพนี้ ที่มีความสามารถ จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าผู้จัดการ ผู้อำนวยการจนถึงโครงสร้างสูงสุดของผู้บริหาร โดยเฉพาะในสายธุรกิจ เมื่อมีความสามารถ และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน ทุกสาขาแล้ว ย่อมจะมีโอกาสก้าวหน้าได้มาก
ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการประชาสัมพันธ์สามารถประกอบอาชีพส่วนตัว โดยรับทำงาน ประชาสัมพันธ์กับองค์กร ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ได้ โดยใช้อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์และยังประหยัดค่าใช้จ่ายใน การจัดตั้งบริษัทอีกด้วย
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
  นักข่าว นักหนังสือพิมพ์ นักการตลาด นักเขียนประกาศโฆษณา บริษัทตัวแทนรับจัดการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์ในองค์กรการเมืองหรือ องค์กรที่ทำประโยชน์ เพื่อสังคม เจ้าหน้าที่อบรมหลักสูตรการประชาสัมพันธ์
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
  เว็บไซต์บริการจัดหางาน ประกาศหางานทางหนังสือพิมพ์ กรมการจัดหางาน ข่าวบริการโทรทัศน์ กรมประชาสัมพันธ์ และฝ่ายประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานเอกชนต่างๆ การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)

   

กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Realistic) อาทิเช่น ช่างฟิต วิศวกรโยธา ฯลฯ
กลุ่มที่ 2 บุคลิกภาพแบบที่ต้องการใช้เชาว์ปัญญา (Investigative) อาทิเช่น เภสัชกร นักวิเคราะห์การตลาด ฯลฯ
กลุ่มที่ 3 บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ (Artistic) อาทิเช่น ผู้สื่อข่าว ภูมิสถาปนิก ฯลฯ
กลุ่มที่ 4 บุคลิกภาพแบบที่ชอบสมาคมสังคมกับบุคคลอื่น (Social) อาทิเช่น ครู อาจารย์ ช่างเสริมสวย ฯลฯ
กลุ่มที่ 5 บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทำ (Enterprising) อาทิเช่น ทนายความ พนักงานขาย ฯลฯ
กลุ่มที่ 6 บุคลิกภาพที่ทำตามระเบียบแบบแผน (Conventional) อาทิเช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เลขานุการ ฯลฯ

ข้อมูลจาก กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com