งาน หางาน สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน
        สมัครสมาชิก ประกาศงาน ฟรี
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน ประกาศงานว่าง ฟรี ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย?  
 
 

   

พนักงานเครื่องประมวลผลอัตโนมัติ
  กลุ่มที่ 2 บุคลิกภาพแบบที่ต้องการใช้เชาว์ปัญญา (Investigative)
ชื่ออาชีพ
  พนักงานเครื่องประมวลผลอัตโนมัติ(คอมพิวเตอร์) Automatic Data Processing Machine Operators (Computer Operators) เสมียนคำนวณข้อมูล หรือ เสมียนคำนวณข้อมูลทางคอมพิวเตอร์
รหัสอาชีพ
  3-42.40 (TSCO) 4113 (ISCO)
นิยามอาชีพ
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ทำหน้าที่ในการ สั่งการและควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ทำงานประมวลผลข้อมูลเพื่อคำนวณข้อมูลทางธุรกิจ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม หรือข้อมูลอื่นๆ ตามชุดคำสั่งโปรแกรม
ลักษณะของงานที่ทำ
  1. ตั้งสวิตช์ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์การทำงาน
2. คัดเลือกและใส่อุปกรณ์สำหรับป้อนข้อมูลและอุปกรณ์แสดงผลลัพท์ (input/output) พร้อมด้วย สิ่งต่างๆ เช่น เทปหรือแผ่นดิสก์เพื่อใช้ในการทำงาน ใช้เครื่องมือให้ทำงานตามชุดคำสั่งโปรแกรม ซึ่งจะระบุไว้ในข้อสั่งชี้แจงการปฏิบัติงาน
3. ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานควบคุมอุปกรณ์ การทำงานรอบนอก
4. ทำหน้าที่เปิดและปิดเครื่องฯ และควบคุมให้เครื่องฯ ทำงานได้ตามปกติ
5. สังเกตเครื่องคอมพิวเตอร์และแผงควบคุมบนตู้เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อคอยดูแสงไฟแสดงความผิดพลาดในการทำงาน ิ
6. ตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏบนจอภาพ และข้อความที่แสดงข้อผิดพลาดหรือขัดข้องของเครื่องจักรหรือความบกพร่องของอุปกรณ์แสดงผลลัพท์
7. พิมพ์คำสั่งการป้อนเข้าในเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามข้อสั่งชี้แจงซึ่งได้กำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อแก้ไขการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดหรือที่เสียไป และตั้งต้นปฏิบัติงานต่อไป
8. แจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบถึงความผิดพลาดหรือการขัดข้องของเครื่อง ทบทวนแผนงานเพื่อพิจารณามอบหมายงานต่อไป
9. บันทึกการปฏิบัติงานและลงเวลากำกับไว้
10. อาจควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการอุปกรณ์ป้อนข้อมูลและแสดงผลลัพท์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งตามข้อสั่งชี้แจงของพนักงานควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรก
11. ดูแลควบคุมระบบเครือข่ายให้สามารถใช้งานได้ ตรวจสอบระบบควบคุมเครือข่ายเพื่อดูสัญญาณข้อขัดข้องของลูกข่าย แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและป้อนคำสั่งให้ระบบทำงานได้ตามปกติ
สภาพการจ้างงาน
  พนักงานเครื่องประมวลผลอัตโนมัติ (คอมพิวเตอร์) มีรายได้ลักษณะเงินเดือนเป็นอัตราเงินเดือนการจ้างงานตามวุฒิการศึกษา และอาจจะมีค่าวิชาเพิ่มให้สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ บางองค์กรอาจจะให้ค่าจ้างทำงานเป็นกะ อัตราเงินเดือนโดยทั่วไปในหน่วยงานราชการเดือนละ 5,000 - 8,000 บาท ในภาคเอกชนเดือนละ 7,000 - 12,000 บาท ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน และภารกิจขององค์กรธุรกิจนั้นๆ และจะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามอัตราที่องค์การธุรกิจกำหนดไว้เป็นมาตรฐาน ถ้าทำงานในหน่วยงานของรัฐจะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีตามบัญชีอัตราเงินเดือนที่กำหนดไว้
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้โดยปกติปฏิบัติงานวันละ 8 ชั่วโมง แต่บางหน่วยงานที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานตลอด 24 ชั่วโมงก็จะต้องทำงานเป็นกะๆ ละ 8 ชั่วโมง ผู้ที่ทำงานในกะดึก คือรอบที่สามอาจจะได้รับค่าจ้างพิเศษในการทำงานอาจมีการหมุนเวียนกันปฏิบัติงานตามรอบของกะ และอาจต้องทำงานวันเสาร์และวันอาทิตย์ด้วย ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะได้รับค่าจ้างพิเศษในการทำงานวันหยุด
สภาพการทำงาน
  เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ต้องอยู่ในสถานที่มีสภาพอุณหภูมิที่เหมาะและไม่ควรมี ฝุ่นละอองเพื่อป้องกันการเสื่อมเสียของเครื่องคอมพิวเตอร์ พนักงานคอมพิวเตอร์จึงต้องทำงานอยู่ในสถานที่มีเครื่องปรับอากาศ สภาพที่ทำงานจะเป็นสำนักงานที่มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกเช่นสำนักงานทั่วไป
ในการทำงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องใช้สายตาในการตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏ บนจอภาพพนักงานคอมพิวเตอร์มักจะมีปัญหาในด้านสายตา และต้องนั่งทำงานตลอดเวลา 8 ชั่วโมง อาจมีปัญหาด้านสุขภาพร่างกาย เช่น ปวดหลัง เป็นต้น
คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
  พนักงานคอมพิวเตอร์ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์สามารถที่ควบคุมการทำงานภายในฮาร์ดแวร์ได้และต้องสามารถที่จะแก้ปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ในระดับหนึ่งเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้โดยพนักงานคอมพิวเตอร์จะต้องมีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบงานที่ประมวลผลมีปัญหา
พนักงานคอมพิวเตอร์ควรจะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ให้บริการในการให้ใช้งานคอมพิวเตอร์และผู้ใช้ระบบอาจจะต้องการความช่วยเหลือในด้านการใช้งาน หรือต้องการการให้ความช่วยเหลือในด้านการใช้อุปกรณ์ป้อนข้อมูล และแสดงผลลัพท์ เช่น การใช้เทปคอมพิวเตอร์ การสั่งพิมพ์ รายงานคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้ :
เพราะความต้องการพนักงานคอมพิวเตอร์ของแต่ละองค์กรอาจจะมีความแตกต่างกันไป บางแห่งอาจจะต้องการพนักงานคอมพิวเตอร์ที่สำเร็จวุฒิการศึกษา ปวส.(ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) หรือผู้ที่จบวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี และควรที่จะมีความรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษได้ในระดับหนึ่งเนื่องจากคำสั่งโปรแกรมระบบจะใช้ภาษาอังกฤษ ี่
ในบางองค์กรคอมพิวเตอร์จะต้องเปิดตลอด24 ชั่วโมง เช่น ธุรกิจการธนาคาร พนักงานคอมพิวเตอร์ต้องมีความพร้อมที่จะทำงานในลักษณะเป็นรอบกะได้
โอกาสในการมีงานทำ
  ผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพนี้สามารถเรียนรู้ได้จากหลักสูตรคอมพิวเตอร์ในสถาบัน การศึกษา โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ และจากการฝึกฝนจากการทำงาน นอกจากนี้ อาจต้องเข้ารับการ ฝึกอบรมการใช้โปรแกรมควบคุมระบบที่มีความแตกต่างกันไปตามประเภทและชนิดของโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจต้องเข้ารับการอบรมในหลักสูตรของบริษัทผู้จัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ หรือเรียนรู้ จากการเข้าปฏิบัติงาน
ปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีความจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจ เพราะเป็นโลกของข้อมูลข่าวสาร และจำเป็นต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์จึงเป็นที่ต้องการของสถานประกอบธุรกิจ
ความต้องการบุคลากรในตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์มักจะมีในธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ ที่ต้องการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะโปรแกรมควมคุมระบบที่แตกต่างไปจากคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กหรือที่เรียกว่าพีซีทั่วไป เช่น องค์กรที่ใช้งานระบบเครือข่ายภายใน (LAN) แบบง่ายๆ อาจจะต้องการบุคลากรที่มีความรู้ในโปรแกรมควบคุมระบบเครือข่าย ซึ่งแนวโน้มความต้องการในตลาดแรงงานค่อนข้างสูงเนื่องจากการลงทุนสำหรับการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ลักษณะนี้มีค่าใช้จ่ายไม่สูงมากและสถานประกอบกิจการขนาดเล็กมีอยู่เป็นจำนวนมาก
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
  พนักงานควบคุมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการอบรม และมีความชำนาญในการใช้งานระบบอาจจะพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม ซึ่งอาจจะเป็นโปรแกรมควบคุมระบบ หรือโปรแกรมระบบงาน ก็จะสามารถเป็นนักเขียนโปรแกรมระบบได้ หรืออาจจะพัฒนาจนมีความเชี่ยวชาญในด้านงานระบบเครือข่ายก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานระบบเครือข่ายได้เช่นกัน และสำหรับบางคนที่มีประสบการณ์และมีความสามารถในงานบริหารก็สามารถที่จะเป็นผู้บริหารในสายงานปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ได้เช่นกัน
ผู้ที่มีประสบการณ์และมีความสามารถในการสอน อาจจะหารายได้พิเศษเพิ่มเติมโดยเป็นอาจารย์ในสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ทั่วไปโดยสอนในหลักสูตรการใช้หรือควบคุมคอมพิวเตอร์
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
  พนักงานคอมพิวเตอร์อาจพัฒนาตนเอง เป็นนักเขียนโปรแกรมระบบ (Computer Programmer) และนักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) ได้
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
  แหล่งข้อมูลที่ผู้สนใจทำงานเป็นพนักงานคอมพิวเตอร์จะหาข้อมูลได้จากศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เน็คเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์สอบมาตรฐานวิชาชีพคอมพิวเตอร์ประจำประเทศไทย (Authorized Prometric Testing Center APTC) การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)

   

กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Realistic) อาทิเช่น ช่างฟิต วิศวกรโยธา ฯลฯ
กลุ่มที่ 2 บุคลิกภาพแบบที่ต้องการใช้เชาว์ปัญญา (Investigative) อาทิเช่น เภสัชกร นักวิเคราะห์การตลาด ฯลฯ
กลุ่มที่ 3 บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ (Artistic) อาทิเช่น ผู้สื่อข่าว ภูมิสถาปนิก ฯลฯ
กลุ่มที่ 4 บุคลิกภาพแบบที่ชอบสมาคมสังคมกับบุคคลอื่น (Social) อาทิเช่น ครู อาจารย์ ช่างเสริมสวย ฯลฯ
กลุ่มที่ 5 บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทำ (Enterprising) อาทิเช่น ทนายความ พนักงานขาย ฯลฯ
กลุ่มที่ 6 บุคลิกภาพที่ทำตามระเบียบแบบแผน (Conventional) อาทิเช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เลขานุการ ฯลฯ

ข้อมูลจาก กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com