งาน หางาน สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน
        สมัครสมาชิก ประกาศงาน ฟรี
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน ประกาศงานว่าง ฟรี ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย?  
 
 

   

เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ
  กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Realistic)
ชื่ออาชีพ
  เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ Air Traffic Controller
รหัสอาชีพ
  3-59.35 (TSCO) 3145 (ISCO)
นิยามอาชีพ
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ได้แก่ ผู้ตรวจตรา ควบคุม และดูแลกิจการด้านการขนส่งและคมนาคม เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามกฏข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยและตามกำหนดที่วางไว้ รวมถึงการควบคุมเส้นทาง และกำหนดเวลาการบินของอากาศยานโดยพิจารณาจากจำนวนผู้โดยสาร สินค้า สภาพอากาศ และสภาพการปฏิบัติงานของอากาศยาน การควบคุมเส้นทางและการส่งวิทยุกระจายเสียงโทรเลข โทรศัพท์ และโทรสาร เพื่อให้การส่งกระแสข่าวสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ลักษณะของงานที่ทำ
  1. ตรวจสอบตารางการบินของสายการบินทุกสาย ที่แจ้งการขึ้นลงของเครื่องบินโดยสารที่มีข้อตกลงกันไว้ล่วงหน้า
2. ควบคุมการบินของอากาศยานภายในอาณาเขตที่กำหนด ทั้งการขึ้น และการลงสนามบิน เพื่อให้มีความปลอดภัยทั้งนักบิน เจ้าหน้าที่ประจำเครื่องบิน และผู้โดยสาร
3. สังเกตเรด้าแสดงตำแหน่งอากาศยาน เพื่อเตรียมการสั่งการกับนักบินในการนำเครื่องบินขึ้นหรือลง
4. ติดต่อทางวิทยุกับอากาศยานซึ่งอยู่ภายในบริเวณสนามบิน และสั่งการนำเครื่องบินขึ้นและลง และระดับความสูงของการบิน
5. แนะนำนักบินในการวิ่งเข้า/ออกในพื้นทางวิ่งรันเวย์ / แทกซี่
6. ควบคุมการขึ้นลงของอากาศยานที่สนามบินโดยทางวิทยุ
7. ติดต่อกับอากาศยานในเส้นทางบินระหว่างท่าอากาศยาน สั่งงาน ให้คำแนะนำ และแจ้งข่าวสารต่างๆ แจ้งสภาพอากาศที่สนามบินและตามเส้นทางบิน
8. บันทึกรายงานข่าวที่ได้รับจากอากาศยาน
สภาพการจ้างงาน
  ผู้ที่ประกอบอาชีพเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศสามารถเข้าสมัครงานในภาครัฐวิสาหกิจ เช่น บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ประจำหอบังคับการบินของกรมการบินพาณิชย์ หรือภาคเอกชนที่ประกาศรับสมัคร เช่น สนามบินเอกชนของบริษัท บางกอกแอร์เวย์ สนามบินสุโขทัย สนามบินสมุย แท่นขุดเจาะน้ำมันในทะเลของบริษัท ไทยออยล์ เป็นต้น โดยต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ และเมื่อผ่านการ คัดเลือกรวมทั้งผ่านการตรวจร่างกายและทดสอบทางจิตเวชตามมาตรฐานสถาบันเวชศาสตร์การบินแล้ว จะต้องได้รับการอบรมหลักสูตรการควบคุมจราจรทางอากาศจากสถาบันการบินพลเรือนโดยเมื่อจบการอบรมก็จะได้รับบรรจุเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศประจำหน่วยงานนั้น
เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและเป็นการจ้างงานตามวุฒิการศึกษา สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรี หรือได้รับอนุปริญญาจากหลักสูตรการควบคุมจราจรทางอากาศ และยังไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน ได้รับเงินเดือน 8,000 - 10,000 บาทต่อเดือน ส่วนเงินโบนัสขึ้นอยู่กับผลประกอบการ
ผู้ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศจะมีชั่วโมงการทำงานแตกต่างจากอาชีพอื่นทั่วไปเนื่องจากต้องควบคุมการจราจรทางอากาศตลอด 24 ชั่วโมง การทำงานอาจจะเป็นกะโดยกำหนดให้ทำงานกะละ 4 - 6 ชั่วโมง มีการหมุนเวียนกันปฏิบัติหน้าที่ตามรอบของกะ โดยต้องทำงานวันเสาร์และอาทิตย์ หรือวันหยุด ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะได้รับค่าจ้างพิเศษ ในการทำงานวันหยุด
สภาพการทำงาน
  เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศต้องปฏิบัติงานที่หอบังคับการบิน ซึ่งมีประจำทุกสถานีอากาศยานทั่วประเทศ หรือใน บางหน่วยงาน เช่น บริษัทไทยออยล์ต้องมีเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศที่แท่นขุดเจาะน้ำมันกลางทะเล เพื่อทำหน้าที่ควบคุมการบินขึ้นลงของเฮลิคอปเตอร์หรือเครื่องบินลำเลียง
โดยเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศต้องปฏิบัติอยู่หน้าจอภาพที่แสดงเส้นทางการบินและติดต่อสื่อสารกับนักบินตามที่ได้รับมอบหมายให้คำแนะนำนักบินในเส้นทางการบินและการลดระดับการบิน ซึ่งบางครั้งการติดต่อสื่อสารไม่เป็นไปตามที่กำหนดหรือแนะนำ อาจเนื่องจากมีปัญหาการสื่อสารทางด้านภาษา หรือนักบินไม่เชื่อฟังตามที่แนะนำ อาจทำให้เกิดผลเสียหายในการบินได้ ซึ่งการปฏิบัติงานนี้จะทำให้เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศมีความเครียดได้ บางองค์กรจึงได้กำหนดให้ทำงานเพียงรอบละ 4 ชั่วโมง อาชีพนี้ไม่มีความเสี่ยงอันตรายใดๆ แต่จะเป็นอาชีพที่ทำให้เกิดความเครียด เนื่องจากความกดดันในความรับผิดชอบสูง ผู้ประกอบอาชีพนี้จะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพจิตก่อนการเข้าทำงาน และต้องเข้ารับการตรวจจิตเวชเป็นประจำทุกปี
คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
  ผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ได้รับอนุปริญญาในหลักสูตรการควบคุมจราจรทางอากาศ หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและผ่านการอบรมหลักสูตร การควบ-คุมจราจรทางอากาศ
2. ใช้ภาษาติดต่อสื่อสารได้ดี ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษ
3. มีความอดทน และสามารถควบคุมอารมณ์ในทุกสถานการณ์ได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีปฏิภาณไหวพริบดี มีสำนึกในความปลอดภัย และมีการตัดสินใจในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้รวดเร็ว และมีความสามารถเป็นทั้งผู้นำและผู้ตาม
4. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อื่นมีความกล้าหาญ สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็วมีความมั่นใจในตนเอง ละเอียดรอบคอบ มีความจำดี ช่างสังเกต หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง
5. ในการปฏิบัติหน้าที่ต้องได้รับใบอนุญาตในการประกอบอาชีพนี้ รวมทั้งต้องผ่านการทดสอบทางจิตเวช ตามมาตรฐานจากสถาบันเวชศาสตร์การบินกรมแพทย์ทหารอากาศ
ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ นอกจากจะมี คุณสมบัติดังกล่าวแล้ว ควรเตรียมตัวเพื่อสอบคัดเลือกเมื่อผ่านการคัดเลือก แต่ยังไม่ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรควบคุมจราจรทางอากาศ จะได้รับส่งเข้าศึกษาต่อหลักสูตรการควบคุมจราจรทางอากาศ ในสถาบันการบินพลเรือน ซึ่งเป็นสถาบันที่ให้การอบรมแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งใช้ระยะเวลาอบรมประมาณ 67 สัปดาห์ โดยต้องศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเทคนิคการบิน (Aviation Technical English Course) ใช้เวลาอบรม 20 สัปดาห์ และหลักสูตรการควบคุมจราจรทางอากาศ (Air Traffic Control) อีก 47 สัปดาห์
นอกจากนี้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าสามารถสมัครเข้าสอบคัดเลือกเข้าสถาบันการบินพลเรือน และเลือกศึกษาในหลักสูตรควบคุมจราจรทางอากาศ หลักสูตรนี้จะใช้เวลาการศึกษา 2 ปี ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับอนุปริญญา และสามารถสมัครงานประกอบอาชีพเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศได้
โอกาสในการมีงานทำ
  เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศที่ปฏิบัติหน้าที่นี้มานานจนมีความชำนาญและหากได้รับการ อบรมในหลักสูตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปจะสามารถเลื่อนขั้นไปจนถึงตำแหน่งหัวหน้า หากมีความสามารถในการบริหาร และมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขสามารถได้เลื่อนขึ้นจนถึงตำแหน่งสูงสุดคือผู้บริหารขององค์กร
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
  เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศที่ปฏิบัติหน้าที่นี้มานานจนมีความชำนาญและหากได้รับการ อบรมในหลักสูตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปจะสามารถเลื่อนขั้นไปจนถึงตำแหน่งหัวหน้า หากมีความสามารถในการบริหาร และมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขสามารถได้เลื่อนขึ้นจนถึงตำแหน่งสูงสุดคือผู้บริหารขององค์กร
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
  เจ้าหน้าที่สื่อสารการบิน เจ้าหน้าที่อำนวยการบิน
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
  สถาบันการบินพลเรือน บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)

   

กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Realistic) อาทิเช่น ช่างฟิต วิศวกรโยธา ฯลฯ
กลุ่มที่ 2 บุคลิกภาพแบบที่ต้องการใช้เชาว์ปัญญา (Investigative) อาทิเช่น เภสัชกร นักวิเคราะห์การตลาด ฯลฯ
กลุ่มที่ 3 บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ (Artistic) อาทิเช่น ผู้สื่อข่าว ภูมิสถาปนิก ฯลฯ
กลุ่มที่ 4 บุคลิกภาพแบบที่ชอบสมาคมสังคมกับบุคคลอื่น (Social) อาทิเช่น ครู อาจารย์ ช่างเสริมสวย ฯลฯ
กลุ่มที่ 5 บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทำ (Enterprising) อาทิเช่น ทนายความ พนักงานขาย ฯลฯ
กลุ่มที่ 6 บุคลิกภาพที่ทำตามระเบียบแบบแผน (Conventional) อาทิเช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เลขานุการ ฯลฯ

ข้อมูลจาก กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com