งาน หางาน สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน
        สมัครสมาชิก ประกาศงาน ฟรี
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน ประกาศงานว่าง ฟรี ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย?  
 
 

   

ช่างทันตกรรม
  กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Realistic)
ชื่ออาชีพ
  ช่างทันตกรรม Dentist Technician
รหัสอาชีพ
  (TSCO) (ISCO) 7311
นิยามอาชีพ
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ได้แก่ผู้ทำผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ รวมถึงการทำงานตั้งแต่หนึ่งอย่างขึ้นไป เกี่ยวกับการทำฟันปลอมด้วยมือหรือเครื่องจักรหรืองานประดิษฐ์ทางทันตกรรม เช่น อุปกรณ์ในการจัดฟัน ดัดฟัน
ลักษณะของงานที่ทำ
  รับผิดชอบงานทางด้านการผลิตงานทางทันตกรรมในห้องปฏิบัติการช่าง
ทำงานตั้งแต่หนึ่งอย่างขึ้นไป เกี่ยวกับการทำฟันปลอม ผสมเฟลด์สปาร์ (หินฟันม้า) กับยางไม้ และสิ่งผสมอื่นๆตามสูตร
หล่อฟันปลอมในแบบพิมพ์ทองเหลือง หรือปูนพลาสเตอร์ แล้วทำให้ใสด้วยการอบในเตาอบไฟฟ้าขนาดเล็ก หรือต้มในน้ำเดือด ใส่เดือย และน้ำประสานลงในช่องฟันแล้ววางลงในเตาบัดกรี
ทดสอบความมั่นคงของเดือยโดยการถ่วงน้ำหนักหลังจากการบัดกรีแล้ว
ตรวจฟันที่ทำเสร็จแล้วเพื่อหารอยร้าว ตำหนิ และสิ่งที่ต้องการตรวจอื่นๆ อาจมีชื่อเรียกตามงานที่ทำ
จัดทำฟันปลอมบางส่วนถอดได้ชนิดอคริลิก ฟันปลอมบางส่วนถอดได้ชนิดโครงโลหะ ฟันปลอมบางส่วนติดแน่น หรือจัดทำฟันปลอมทั้งปาก
ให้ความช่วยเหลือทันตแพทย์ในด้านทันตกรรมจัดฟัน ด้านใบหน้า และขากรรไกรประดิษฐ์
จัดเตรียมเครื่องมือในการจัดฟัน การจัดฟันโดยการใส่ลวด หรือจัดฟันโดยการใช้ตะขอ พิมพ์ปาก และจำลองแบบของเหงือก และส่วนอื่นๆ ของปาก เพื่อใช้ในการประดิษฐ์ฟันปลอม และใส่ฟันปลอม ใส่เครื่องยึด เพื่อจัดฟันที่มีลักษณะผิดปกติ หรือเกให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
สภาพการจ้างงาน
  ช่างทันตกรรมสามารถทำงานในภาครัฐ เช่น โรงพยาบาลของรัฐทั่วไป สถานให้บริการทางทันตกรรมโดยได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนรับราชการในตำแหน่งช่างทันตกรรม 2 ได้รับเงินเดือนขั้นแรก 5,180 บาท การทำงานในภาคเอกชน เช่น โรงพยาบาลเอกชน สถานประกอบการทางทันตกรรม หากทำงานประจำได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โดยได้รับเงินเดือนขั้นแรก 6,000 - 6,500 บาท หรือรับงานเป็นชุดๆ ไปทำ ค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับขนาด และความยากง่ายของงานที่ได้รับมอบหมาย
ทำงานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง อาจจะต้องทำงานวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุด นอกจากผลตอบแทนในรูปเงินเดือนแล้ว ผู้ทำงานกับภาครัฐจะได้รับสวัสดิการตามระเบียบของ ทางราชการ ส่วนผู้ที่ทำงานในภาครัฐวิสาหกิจและเอกชนอาจได้รับผลประโยชน์อย่างอื่นมากกว่าภาคราชการเช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินสะสมเงินช่วยเหลือ สวัสดิการในรูปต่างๆ เงินประกันสังคมเงินโบนัส เป็นต้น สำหรับ ผู้ที่สำเร็จช่างทันตแพทย์ที่มีเงินทุน สามารถประกอบธุรกิจส่วนตัวด้วยการรับทำฟันปลอม หรืออุปกรณ์ในการ ทำจัดฟัน และดัดฟันมีรายได้ขึ้นอยู่กับความสามารถ และความอุตสาหะ
สภาพการทำงาน
  ทำงานในห้องปฏิบัติการที่มีอุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ในการประดิษฐ์ฟัน เช่น เตาอบ หม้อต้มน้ำ แบบพิมพ์ เป็นต้น อาจจะทำงานที่บ้านซึ่งมีบริเวณหรือสถานที่ในการปฏิบัติงาน
คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
  - สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรช่างทันตกรรม
- ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
- มีความประพฤติดี
- มีจิตใจ และร่างกายปกติ
- มีความรู้ในการค้น และการประดิษฐ์
- มีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพของตน มีคุณธรรมและจริยธรรมทางการแพทย์ ไม่ใช้ความรู้ทาง วิชาการของตนไปหลอกลวงหรือทำลายผู้อื่น

ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้:
เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพ เทียบเท่าตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการสมัครสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนช่างทันตกรรมภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลหลักสูตร 2 ปี สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรช่างทันตกรรม ซึ่งนอกเหนือจากหลักสูตรนี้แล้วยังมีหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ เป็นหลักสูตร 1 ปี สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์รับผิดชอบงานผู้ช่วยข้างเก้าอี้ทันตแพทย์
โอกาสในการมีงานทำ
  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาทางช่างทันตแพทย์หากมีความขยันอุตสาหะจะไม่มีการตกงาน เนื่องจาก นอกเหนือจากการเข้าทำงานในโรงพยาบาลของรัฐบาล หรือเอกชนแล้วยังสามารถประกอบอาชีพส่วนตัวด้วยการรับทำสิ่งประดิษฐ์ทางทันตกรรมได้
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
  ผู้ประกอบอาชีพนี้สามารถทำงาน และเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาช่างทันตกรรมต่อเนื่อง ระยะเวลา 2 ปี (จะมีหลักสูตรนี้ในอนาคต)เป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัย และทำงานใน โรงพยาบาลเอกชนก็ได้ ถ้ารับราชการต่อไปก็จะได้รับการเลื่อนขั้น และเลื่อนตำแหน่งตามระเบียบของทางราชการ
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
  ผู้ชำนาญพิเศษทางทันตกรรม ทันตแพทย์ฝ่ายป้องกัน และสาธารณสุข ช่างเทคนิคการแพทย์ อาจารย์ทางวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ ผู้ช่วยทันตแพทย์
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
  โรงเรียนช่างทันตกรรม คณะทันตแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล และ เว็บไซต์บริการจัดหางาน

   

กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Realistic) อาทิเช่น ช่างฟิต วิศวกรโยธา ฯลฯ
กลุ่มที่ 2 บุคลิกภาพแบบที่ต้องการใช้เชาว์ปัญญา (Investigative) อาทิเช่น เภสัชกร นักวิเคราะห์การตลาด ฯลฯ
กลุ่มที่ 3 บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ (Artistic) อาทิเช่น ผู้สื่อข่าว ภูมิสถาปนิก ฯลฯ
กลุ่มที่ 4 บุคลิกภาพแบบที่ชอบสมาคมสังคมกับบุคคลอื่น (Social) อาทิเช่น ครู อาจารย์ ช่างเสริมสวย ฯลฯ
กลุ่มที่ 5 บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทำ (Enterprising) อาทิเช่น ทนายความ พนักงานขาย ฯลฯ
กลุ่มที่ 6 บุคลิกภาพที่ทำตามระเบียบแบบแผน (Conventional) อาทิเช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เลขานุการ ฯลฯ

ข้อมูลจาก กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com